wangchao.net.cn
| 在线投稿
 
提示:请在上方的搜索框中输入你想要查询的关键词。
 

“bustard”的英语解释词典意思

bustard:
 
n. 大鸨
 
英英解释:
名词 bustard:
large heavy-bodied chiefly terrestrial game bird capable of powerful swift flight; classified with wading birds but frequents grassy steppes
 
 
 
 
任何网站只要将以下代码放入您的网页就可以为您的站点添加划词翻译的功能
 
 
王朝女性
 
健康  |  评测  |  品位
奢品  |  娱乐  |  居家
情感  |  星座  |  服饰
美体  |  美容  |  达人
亲子  |  图库  |  折扣
生活  |  美食  |  花嫁
王朝分栏
 
王朝编程
 
王朝导购
 
王朝其他
 
 
王朝网络
 
© 2005- 王朝网络 版权所有